skip to Main Content

Algemene voorwaarden

De ouders/voogd verklaren de informatie over de komende therapie voor hun kind te hebben gehoord en begrepen en de volgende informatie te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.

Behandeling en kosten

 • Een sessie duurt 45 minuten.
 • Sessie Speltherapie 45 minuten € 80,-
 • Oudergesprek 60 minuten € 80,-
 • Een doorverwijzing plus rapportage/schriftelijke verslaglegging  € 80,-
 • Telefonisch contact langer dan 30 minuten zal als een consult in rekening worden gebracht.

De tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast. De therapeut zal u hier een maand van te voren schriftelijk van op de hoogte brengen. Dit geldt tevens voor reeds lopende behandelovereenkomsten.

Voor trainingen en groepstherapie zal het tarief vast gesteld worden op basis van het in overleg geboden aanbod.

Betalingsvoorwaarden

 • De ouders/voogd van het kind verplichten zich tot betaling van de spelsessies en/of oudergesprekken. De ouders/voogd ontvangen hiervoor een factuur van de therapeut.
 • Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur overgemaakt te hem op rekening nummer NL74RABO0199442266 ten name van Inge van der Plas Speltherapie Anders- Om onder vermelding van het factuur en relatienummer.
 • Bij niet-betaling stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Indien ouders/voogd van het kind niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is de therapeut zonder nader ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de ouders/voogd van het kind aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.
 • Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Dit kan telefonisch of via de mail. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd, de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de ouders/voogd van het kind in rekening te brengen.

Bescherming, vertrouwelijkheid

 • De sessies kunnen, ten behoeve van de therapie, op video worden opgenomen. De opnamen blijven eigendom van de therapeut en kunnen worden gebruikt voor intervisie/supervisie.
 • Therapeut is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de therapie door beiden de behandelovereenkomst te tekenen. Zonder handtekening van gezaghebbende ouders kan de therapie niet starten.
 • De therapeut is gehouden aan de beroepscode, WGBO en Wkkgz.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Communicatie over de voortgang van de therapie vindt plaats in gesprek, via mail of via whatsapp.
 • Dossiers worden zodanig bewaard dat hij ontoegankelijk hem voor derden voor een periode van 15 jaar.
 • Therapeut wordt betaald door de ouders, werkt echter in dienst van het belang van het kind en volgens de rechten van het kind. Bij het verstrekken van inhoudelijke informatie wordt rekening gehouden met de privacy van het kind.
 • Alle informatie uit gesprekken, e-mail, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.
 • De therapeut gaat in een inspannigsverplichting aan met ouders, maar kan geen garanties geven over het halen van doelen.
 • Ouders/voogd realiseren zich dat het niet verstrekken van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van huisarts / specialist of andere behandelaars van het aangemelde kind, terwijl deze informatie wel bekend is bij de ouders/voogd, kan leiden tot eventueel nadelige gevolgen, waarvoor de ouders/voogd in dit geval zelf verantwoordelijkheid hem.

Indien nodig en in het belang van het kind, kan er informatie bij de huisarts/specialist/school worden ingewonnen en eventueel gedurende de behandeling of achteraf verslag gedaan aan de huisarts/specialist/school. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan ouders/voogd

Back To Top
Zoeken